ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
    โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา     (เดิม) ชื่อโรงเรียนบ้านโพนเมือง   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๕  ตำบลโพนเมือง  อำเภอเหล่าเสือโก้ก   จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.  ๒๔๖๑   มีเนื้อที่  ๔  ไร่  ๓ งาน
๙ ตารางวา โดยมีนายคำดี  ทางถูก (บรรลุศิลป์)  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
           เมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๓๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๗๕/๒๙ จำนวน  ๘  ห้องเรียน  งบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๙  และงบประมาณรื้อถอนอาคารเรียนไปปลูกสร้างในที่ดินแห่งใหม่ และได้รับอนุมัติให้ย้ายไปตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
            เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
            เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง
            เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน ๑ สนาม
            เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๙  จำนวน ๑ หลัง
            เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา”
            เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล  จำนวน ๑  สนาม
            เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖  จำนวน ๑ หลัง
            เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖  จำนวน ๑ หลัง
            เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายจรัญ  ภารพักตร์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังแร้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา จนถึงปัจจุบัน
             เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปี ๒๕๕๗
             เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒   โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
             เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒   โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(โครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
              ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนเมือง  อำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๑   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  ๑๘  คน
แยกเป็น ผู้บริหาร  ๑  คน  ครูผู้สอนประจำการ  ๑๑  คน  ครูผู้สอนอัตราจ้าง  ๓  คน  ครูธุรการ  ๑  คน
ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง  ๑  คน และพนักงานขับรถ  ๑  คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒๐๗  คน