วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
                ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๗  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  มีทักษะทางวิชาการ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑