พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ : MISSION
 
   ๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต
       ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
   ๒. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
   ๓. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ
   ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   ๕. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้มีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
   ๖. ขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


 
เป้าหมาย  : GOAL
    ๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการ  เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
    ๒. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนอง    ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
    ๓. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ   (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
   ๔. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค
   ๕. ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้มีความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเท่าเทียมกัน
    ๖.  สถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ