ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
sข้อมูลนักเรียน  (10  มิถุนายน  2562)
 
ชั้น ชาย หญิง รวม(คน) จำนวนห้อง
ชั้นอนุบาล 2 5 4 9 1
ชั้นอนุบาล 3 5 10 15 1
รวมอนุบาล 10 14 24 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 7 13 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 2 8 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4 7 11 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10 1
รวมประถมศึกษา 32 32 64 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 17 15 32 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 26 16 42 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14 19 33 1
รวมมัธยมศึกษา 57 50 107 4
รวมทั้งหมด 99 96 195 12
 
ที่มา : (Data Management Center : DMC) โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา