กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Strategy )
 
  กลยุทธ์ที่ ๑   เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
  กลยุทธ์ที่ ๒   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ   
                  ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
  กลยุทธ์ที่ ๓   ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
  กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  กลยุทธ์ที่ ๕   การจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
  กลยุทธ์ที่ ๖   การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล