ปฐมวัย

นางชลธิชา อินทร์ขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนัฐริกา ทาสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง