กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิณภา บุ้งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาวดี โชติสน
ครูชำนาญการ