กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร น้อยแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวดวงใจ คำพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1