กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ แก้วใส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐวัตร พลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐภัทร แจ่มกระจะ
ครูอัตราจ้าง