กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชาตรี สุทธิธรรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ