กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปิยะพร ฉัตรวิไล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3