กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

คุณครูธีรวัฒน์ บรรเทิงสุข
ครูชำนาญการพิเศษ