กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา แก่นสาร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปณิฐิตา อุลัยพันธ์
ครูอัตราจ้าง