กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา แก่นสาร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2