คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรณ์ศิริ บุญหนา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาลิตา รู้ขาย
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน/เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัสธร มิ่งสันเทียะ
ตำแหน่ง : กรรมการ/ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฎา พรหมกสิกร
ตำแหน่ง : กรรมการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอิทธิวัฒน์ คำประวัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ/ฝ่ายเขตรับผิดชอบและห้องเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสตรีรัตน์ เทศราช
ตำแหน่ง : กรรมการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารยา แสวงดี
ตำแหน่ง : กรรมการ/ฝ่ายพยาบาลและโภชนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3